مدرسه راهنمایی شهید مطهری

در این سایت فعالیت های کارکنان مدرسه راهنمایی شهید مطهری ثبت شده است

طرح درس روزانه درس علوم تجربی

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

 

 

مهر

اول

1

2

-

الف-چ

آشنایی با دانش آموزان – ارزشیابی ازدروس سال قبل و گروه بندی آنها.

یادآوری ومرور مطالبو انجام کارگروهی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

دوم

1

2

4- 1

7- 5

آشنایی با مدل های اتمی نظریه دموکریت ،دالتون، تامسون.

مدل اتمی رادرفورد- بورومدل جدید(الکترونی) – ذره های سازنده اتم .

سوم

1

2

10-8

13-11

جدول تناوبی – نمادشیمیایی عناصر- عدد اتمی و عددجرمی .

ایزوتوپ – واکنش های هسته ای – عناصررادیو اکتیو .

چهارم

1

2

-

16- 14

ارزشیابی فصل اول

پیوند بین اتمها – فرمول شیمیایی.

 

 

آبان

 

اول

1

2

19- 17

22-20

پیوند کووالانسی،ترکیب مولکولی ،آشنایی با یون .

پیوند یونی ،ویژگی ترکیب یونی ،اسیدها و بازها و شناساگرها.

دوم

1

2

24-23

27-25

انجام آزمایش و ارزشیابی فصل دوم .

سرگذشت زمین ، لایه های سنگ ها.

سوم

1

2

30-28

34- 31

فسیل ،مکانهای مناسب برای فسیل شدن ،کاربرد فسیل ها.

آشنایی با تغییر گونه ها(نظریه لامارک ،داروین ) .

چهارم

1

2

37-35

-

نظریه دووریس  ،چگونگی بروز جهش ،شواهد تغییر.

ارزشیابی فصل سوم .

 

 

آذر

اول

1

2

40-38

44-41

جابجایی قاره ها ، نظریه وگنر، زمین ساخت ورقه ای.

پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها.

دوم

1

2

-

47-45

ارزشیابی فصل چهارم .

منظومه شمسی ،خورشید ،سیارکها .

سوم

1

2

49-48

52-50

شهاب و شهاب سنگ ،دنباله دارها ،قمرها،ستارگان.

تعیین فاصله ستارگان ،شناخت صورت های فلکی .

چهارم

1

2

-

56-53

ارزشیابی فصل پنجم .

کارو شرایط انجام آن .

 

دی

 

اول

1

2

60-57

64-61

معادله کار ،انرژی و رابطه آن با کار.

مفهوم توان ،فرمول و حل مسائل مربوط به توان .

دوم

1

2

68-65

71-69

ماشین و مزیت مکانیکی آن ،مفهوم بازده و حل مسائل آن .

ماشین های ساده ،اهرم ها،قرقره ،چرخ ومحور.

سوم

1

2

74-72

-

سطح شیبدار، مسائل مربوط به آن .

آزمون نوبت اول .

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی و جمع بندی نمرات مستمر نوبت اول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع اهداف درس

 

 

 

بهمن

اول

1

2

76-75

80-77

گوه و پیچ ،ماشین مرکب یا پیچیده .

آشنایی با مفهوم فشار ،فشار در جامدات و مایعات .

دوم

1

2

82-81

85-83

ادامه بحث فشار در مایعات و حل مسائل آن .

فشار در گازها و عوامل موثر در آن .

سوم

1

2

-

88-86

ارزشیابی فصل هفتم .

بار الکتریکی ،انواع بار

چهارم

1

2

91-89

93-92

قاعده بارهای الکتریکی ،برق نما ،باردار کردن بوسیله تماس .

القای بار الکتریکی ،آذرخش ،برقگیر .

 

 

آسفند

 

اول

1

2

96-94

99-97

جریان الکتریکی ،الکترون آزاد ،مقایسه اجسام رسانا و نارسانا ، اختلاف پتانسیل.

شدت جریان ،مقاومت الکتریکی ، آهن ربا .

دوم

1

2

102-100

104-103

قطب های آهن ربا و اثر آنها بریکدیگر،ساختن آهن ربا .

آهن ربای الکتریکی ،کاربرد آهن ربا .

سوم

1

2

-

111-105

ارزشیابی فصل هشتم و نهم .

استخوان ،غضروف ،مفصل و انواع آن ،رباط.

چهارم

1

2

116-112

120-117

ماهیچه و انواع آن ،زرد پی ، گرفتگی ماهیچه .

هماهنگی و ارتباط ، دستگاه عصبی ،نورون ها .

 

 

فروردین

                              

سوم

1

2

-

124-121

ارزشیابی ازدروس گذشته .

انتقال پیام عصبی ،انواع نورون ،انعکاس.

چهارم

1

2

126-125

130-127

دستگاه هورمونی ،غده های ریز بدن و کار آنها.

نوجوانی و بلوغ ، تغییرات جنسی و عاطفی .

 

 

 

اردیبهشت

 

اول

1

2

133-131

139-134

خصوصیات دوران نوجوانی ،واکنش دفاعی .

تولید مثل و انواع آن ، تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار .

دوم

1

2

145-140

151-146

دنباله تولید مثل در گیاهان و جانوران .

منابع طبیعی ،حفظ  محیط زیست ، آلودگی هوا ، باران اسیدی .

سوم

1

2

156-152

-

تغییرات ایجاد شده در طبیعت توسط انسان .

ارزشیابی از فصل 13 و 14.

چهارم

1

2

-

-

حل نمونه سوالات امتحانی سال های قبل .

مروری برکل کتاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون نوبت دوم .

خرداد

 

-

-

-

آزمون نوبت دوم .

 

 

 

                                                              طراح :   مهناز حیدری دبیرعلوم تجربی

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

 

 

مهر

اول

1

2

-

الف - ث

آشنایی با دانش آموزان ، ارزشیابی از دروس سال گذشته ، گروه بندی .

چگونگی انجام فعالیت های علمی و انجام کار گروهی جهت ایجاد انگیزه .

دوم

1

2

3-1

7-4

مواد در حال تغییر ،خواص فیزیکی و شیمیایی .

تغییر فیزیکی و شیمیایی و نشانه های آنها .

سوم

1

2

11-8

14-12

روش آزمون برای شناسایی مواد ،اجزائ تغییر شیمیایی ،سوختن و نظریه آن.

اشتعال پذیری ، اکسایش ،تغیرات گرماگیر و گرماده .

چهارم

1

2

17-15

20-18

سرعت تغییر شیمیایی ،کاتالیز گرها ،عوامل موثر در سرعت تغییر شیمیایی  

قانون پایستگی جرم ،جرم فراورده و واکنش گرها .

 

 

آبان

 

اول

1

2

-

24-21

ارزشیابی فصل اول .

نور ،رنگ ،بینایی و تشکیل سایه .

دوم

1

2

28-25

32-29

خورشید گرفتگی ،ماه گرفتگی ، بازتاب نور و انواع آن و قانون بازتاب .

ویژگی تصویر در آینه تخت ، آینه های کروی ،کانون آینه .

سوم

1

2

35-33

38-36

شکست نور ،منشور .

عدسی و انواع آن .

چهارم

1

2

-

41-39

ارزشیابی فصل دوم

موج ،نوسانگر ،دوره یک نوسان ، بسامد و رابطه بین آنها .

 

 

آذر

اول

1

2

45-42

48-46

تولید موج در سطح آب و فنر ،مشخصات موج ،موج و انرژی.

موج صوتی ،فروصوت و فراصوت ، محدوده شنوایی .

دوم

1

2

51-49

55-52

موج های الکترو مغناطیس ،ارتباطات .

گرما ،انرژی درونی ،گرمای نهان ذوب ،واحد اندازه گیری دما و گرما.

سوم

1

2

59-56

64-60

انتقال گرما به روش رسانایی و همرفت، علت به وجود آمدن جریان همرفتی .

انتقال گرما به روش تابش ، هم دما شدن ، گرم سازی و سرد سازی .

چهارم

1

2

68-65

72-69

منابع تولید گرما ،جلو گیری از اتلاف گرما ، سرد سازی ، نحوه کار یخچال .

کار وگرما ،موتور چهار زمانه ،موتور جت و موشک .

 

دی

 

اول

1

2

-

76-73

ارزشیابی از فصل سوم و چهارم .

ساختار زمین،نرم کره ، سنگ کره .

دوم

1

2

82-77

87-83

کانی ها ، طرز تشکیل کانی اولیه و ثانویه ، راههای شناسایی کانی ها .

سنگ و انواع آن ، سنگ های آذرین ، سنگ های رسوبی .

سوم

1

2

-

 

آزمون ترم اول .

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی و جمع بندی نمرات مستمر نوبت اول .

 

 

 

 

 

                                            ( طرح درس روزانه )

ماده درسی : علوم تجربی    پایه : سوم راهنمایی    عنوان درس : اسیدها و بازها نمونه ای از ترکیب های شیمیایی

 

نام معلم : مهناز حیدری             مدت جلسه:  90 دقیقه                 تاریخ : 3/3/88

 

هدف های کلی و رفتاری : 1- مفهوم اسید و باز را شرح دهند .

                                       2-  چند اسید و باز معروف را نام ببرند .

                                       3-  نحوه شناسایی اسید و باز را نشان دهند .

                                       4- شناساگرها را نام برده و طرز استفاده آنها را نشان دهند .

                                       5- در مورد اسید و باز بر یکدیگر و انجام واکنش شیمیایی بین آنها پاسخ    

                                           دهند.

 

هدف های جزیی درس :  1- مفهوم اسید و باز را بدانند .

                                     2- اسید ها و بازهایی که در زندگی روز مره از آنها استفاده می کنند را

                                         بشناسند .

                                    3- مفهوم شناساگر و طریقه استفاده از آن را بدانند .

                                    4- کاغذ لیتموس را به عنوان ساده ترین شناساگر بشناسند .    

 

وسایل مورد نیاز : انواع میوه ترش ، جوهر لیمو ، سرکه ، جوش شیرین ، مایع سفید کننده ، جوهر نمک ، صابون مایع ، شامپو ، کاغذ لیتموس ، قطره چکان ، لیوان ، نی پلاستیکی و درصورت امکان شناساگرهای دیگری مانند محلول برموتیمول بلو ، فنل فتالئین .

 

فعالیت های معلم : 1- سلام  و احوالپرسی  2-  توجه به وضع جسمانی و روانی دانش آموزان  3- حضور وغیاب  4- ایجاد انگیزه برای یادگیری .

 

ارزشیابی تشخیص رفتارهای ورودی ( آماده سازی ) : 1- مرور درس گذشته  2-ارتباط درس جدید با مطالب گذشته   3- کار برد درس جدید در زندگی روزانه    4- تاریخچه درس جدید .

 

روش های تدریس : 1- پرسش و پاسخ  2- آزمایش .

 

فعالیت های تکمیلی : جمع بندی و نتیجه گیری ،ارزشیابی پایانی ، تعیین تکلیف ، آزمون .

 

فعالیت های فراگیران : 1- دقت در توضیحات معلم  و وسایل آموزشی  2- شرکت فعال در بحث و فعالیت های گروهی  3- پاسخ به پرسش های معلم در ارزشیابی ها .

 

ارزشیابی تکوینی : مطمئن شدن از یادگیری دانش آموزان ، دقت در رفتارها یی که نشان علاقه مندی یا عدم علاقه مندی آنها نسبت به درس می باشد .

 

 

                                طراح : مهناز حیدری دبیر علوم تجربی

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع اهداف درس

 

 

 

بهمن

اول

1

2

90-88

93-91

ویژگی سنگ رسوبی ، سنگ دگرگونی ، چرخه سنگ ها.

کاربرد سنگ و کانی ، تأمین انرژی ،نفت ،گاز و زغال سنگ .

دوم

1

2

96-94

-

انرژی گرمایی زمین ،مواد اولیه صنایع ،جواهر سازی .

ارزشیابی فصل 5-6-7 .

سوم

1

2

101-97

104-102

هوازدگی فیزیکی و شیمیایی و عوامل ایجاد آنها.

جابجا شدن مواد حاصل از هوازدگی (زمین لغزه ،خرش ) خاک .

چهارم

1

2

108-105

112-109

گیاه خاک ،افق های خاک ، خاک منطق مختلف ،عوامل حاصلخیزی .

ساختمان سلول ،سلول گیاهی و جانوری .

 

 

آسفند

 

اول

1

2

115-113

120-116

مشاهده سلول های مخاطی دهان ،سازمان بندی بدن انسان .

بافت ،اندام ،دستگاههای بدن .

دوم

1

2

125-121

128-126

غذا و سلامتی ، کربو هیدراتها ،پروتئین ها .

لیپید ها ،ویتامین ها و انواع آن .

سوم

1

2

131-129

136-132

مواد معدنی ،آب،رژیم غذایی ،گروههای غذایی .

هرم راهنمای غذایی ،غذا مشکل جهانی .

چهارم

1

2

-

140-137

ارزشیابی فصل 9و10

گوارش ،ساختمان دستگاه گوارش ،هضم و جذب غذا،آنزیمها .

 

 

فروردین

                              

سوم

1

2

144-141

147-145

گوارش لیپید ها و چربیها ،سطح جذب غذا ، کبدو کنترل مواد غذایی.

خون و ترکیب آن ،کارخون .

چهارم

1

2

151-148

-

انعقاد خون ، گروههای خونی ،گلبول های سفید وایمنی بدن .

ارزشیابی فصل 11و 12

 

 

 

اردیبهشت

 

اول

1

2

154-152

157-155

گردش مواد ، قلب و ساختمان آن .

انتقال و تبادل مواد ، لنف و وظایف آن .

دوم

1

2

161-158

164-162

گردش خون عمومی و تصفیه ای ، فشار خون ، نبض .

ساختمان دستگاه تنفس ، دم و بازدم ،جریان هوا از بینی تا نایژه .

سوم

1

2

167-165

170-168

جریان هوا در شش ها ،ساختمان دستگاه دفع ادرار ، نفرون .

تعادل آب در بدن ،تنظیم محیط داخلی بدن ، تنظیم ترکیب خون .

چهارم

1

2

-

ارزشیابی فصل 13 و 14

مرور کل کتاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون نوبن دوم .

خرداد

 

-

-

-

آزمون نوبت دوم .

 

 

 

                                                              طراح :   مهناز حیدری دبیرعلوم تجربی

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال اول  راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف درس

 

 

مهر

اول

1

2

-

4-1

آشنایی با دانش آموزان ، ارزشیابی از دروس سال گذشته ، گروه بندی .

ساختار ماده،بررسی نظریه دموکریت ودالتون .

دوم

1

2

8-5

11-9

تعریف اتم مولکول و بررسی ویژگی ماده .

انجام آزمایش تراکم پذیری ، بررسی حالات ماده .

سوم

1

2

-

15-12

ارزشیابی فصل اول .

اثر گرما برمواد، قانون انبساط و انقباض .

چهارم

1

2

18-16

-

مقایسه انبساط مواد گوناگون  ، قانون استثناء .

ارزشیابی فصل 2 و انجام آزمایش .

 

 

آبان

 

اول

1

2

22-19

27-23

اثر گرما بر حالت مواد (ذوب ، تبخیر ، انجماد ) اثر ناخالصی بر ماده .

جوشیدن ، میعان ، تقطیر ، هوای شرجی .

دوم

1

2

30-28

-

تصعید ، چگالش ، تغییرات گرماده و گرماگیر ، یخ خشک و فواید آن .

ارزشیابی دروس گذشته فصل سوم .

سوم

1

2

34-31

38-35

دسته بندی مواد ، مخلوط و انواع آن ، ماده خالص .

مقایسه فلز ها و نافلزها ، ناخالصی ، محلول .

چهارم

1

2

41-39

46-42

انحلال پذیری و اثر دما بر آن ، حل شدن گاز در آب .

راههای جدا سازی مخلوط ها .

 

 

آذر

اول

1

2

-

51-48

ارزشیابی فصل 4

انرژی و صورت های آن ، انرژی جنبشی و پتانسیل .

دوم

1

2

55-52

-

تبدیل انرژی ، قانون پایستگی انرژی .

ارزشیابی فصل پنجم .

سوم

1

2

59-56

63-60

نیرو و اقسام آن ( جاذبه زمین ، اصطکاک) .

نیروی الکتریکی ، مغناطیسی و مشخصه های نیرو .

چهارم

1

2

66-64

70-67

اندازه گیری نیرو و جرم .

مقایسه وزن و جرم و رابطه بین آنها .

 

دی

 

اول

1

2

74-71

77-75

آشنایی با حرکت و مسافت و مقیاس .

جابجایی ، سرعت و اندازه گیری آن .

دوم

1

2

80-78

85-82

آشنایی با مفهوم شتاب و عامل ایجاد آن .

آب در هوا ، چرخه آب ، تشکیل ابر و بارش .

سوم

1

2

-

 

آزمون ترم اول .

چهارم

1

2

-

تصحیح اوراق امتحانی و جمع بندی نمرات مستمر نوبت اول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          باسمه تعالی

                 

                       برنامه بودجه بندی سالانه درس علوم تجربی سال اول  راهنمایی       89-88

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع اهداف درس

 

 

 

بهمن

اول

1

2

88-86

91-89

انواع ابر ، مقایسه میزان بارندگی و پراکندگی جمعیت .

آب در روی خشکی ، یخچال ها ، آب جاری و پیدایش رودها .

دوم

1

2

95-92

98-96

سرچشمه آب جاری ، آبرفت ، سد سازی ، آب زیر زمینی ، چشمه .

دریاها و دریاچه ها ، امواج دریا .

سوم

1

2

100-99

-

جریان دریایی ، آلودگی محیط دریا .

ارزشیابی فصل 9.

چهارم

1

2

103-101

106-104

دنیای زنده ، گوناگونی جانداران ، طبقه بندی .

طبقه بندی جانداران و زندگی آنها .

 

 

آسفند

 

اول

1

2

109-107

112-110

غذا خوردن ، تنفس ، شکل بدن ( اسکلت داخلی و خارجی ).

جهان جانوران طبقه بندی ساده جانداران ، اسفنجها و کیسه تنان .

دوم

1

2

116-113

120-117

کرم ها ، نرم تنان ، بند پایان .

حشرات و خارپوستان ، ماهیها .

سوم

1

2

125-121

-

خزندگان ، پرندگان ، پستان داران و مقایسه آنها با یکدیگر .

ارزشیابی فصل 10.

چهارم

1

2

129-126

132-130

دنیای گیاهان و گوناگونی و طبقه بندی آنها .

بازدانه ها ، نهان دانه ها .

 

 

فروردین

                              

سوم

1

2

-

135-133

ارزشیابی از دروس گذشته .

اندام های گیاهان و وظایف آنها .

چهارم

1

2

139-136

142-140

انواع ساقه و آوند ، ساختمان و کار برگ ، بررسی حلقه رشد سالانه درختان

فتو سنتز ، مواد غذایی موجود در گیاهان .

 

 

 

اردیبهشت

 

اول

1

2

-

145-143

ارزشیابی فصل 12.

آدمی و میکروب ها ، دنیای میکروب ها ، تشکیل کلونی .

دوم

1

2

149-146

152-150

مراحل بیماری میکروبی ،آغازیان و اهمیت آنها .

قارچ ها ، باکتریها .

سوم

1

2

156-153

159-157

ادامه بحث باکتریها ، باکتریها و غذاها .

ویروس ها ، راههای نگهداری غذاها .

چهارم

1

2

-

ارزشیابی فصل 13 .

مرور کل کتاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون نوبن دوم .

خرداد

 

-

-

-

آزمون نوبت دوم .

 

 

 

                                                               طراح :  مهناز حیدری دبیرعلوم تجربی

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:23  توسط   |